Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) ze zm.;
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 80 Poz. 903) ze zm;
  • Uchwała nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
  • Uchwała nr XI/118/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna;
  • Uchwała nr XLI/547/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna;
  • Uchwała Nr XLV/629/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2018 – 2022.

RODO dla kontrahentów

RODO dla dzierżawców i najemców lokali użytkowych

RODO dla lokatorów i osób niebędących lokatorami MZBK

Klauzula informacyjna